UgensErhverv.dk

Bred opbakning til By og Byg

Der er indkommet et opsigtsvækkende stort antal høringssvar som reaktion på Danmarks Forskningsråds forslag om at afvikle By og Byg.

28-05-2008

Der er indkommet et opsigtsvækkende stort antal høringssvar som reaktion på Danmarks Forskningsråds forslag om at afvikle By og Byg.

Danmarks Forskningsråd fremlagde 2. maj 2002 en gennemgang af alle landets sektorforskningsinstitutioner. Gennemgangen omfattede bl.a. et forslag om at afvikle By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut). Nu har gennemgangen været til høring blandt de berørte parter, og det har resulteret i et opsigtsvækkende stort antal høringssvar som klart afviser forslaget om at afvikle By og Byg.

- Næsten alle parter i by-, bolig- og byggesektoren har klart tilkendegivet at der fortsat er brug for den anvendelsesorienterede, tværfaglige og uafhængige forskning som vi udfører på By og Byg. Kun ganske få synes det er en god idé at nedlægge instituttet, og det er i øvrigt – næppe overraskende – netop de parter som i givet fald vil kunne drage økonomisk fordel af at overtage nogle af de opgaver som By og Byg i dag udfører, siger instituttets direktør, Lone Møller Sørensen.

Når man gennemgår bunken med de i alt 141 høringssvar som Videnskabsministeriet har modtaget, springer det i øjnene at ingen andre sektorforskningsinstitutioner kan opvise så mange støtteerklæringer som By og Byg. 38 høringssvar omhandler specifikt By og Byg, og heraf er langt de fleste modstandere af at afvikle instituttet.

By og Byg har i sit eget høringssvar lagt hovedvægten på at redegøre for den centrale rolle instituttet spiller som leverandør af forskningsbaseret viden til by-, bolig- og byggesektoren. I høringssvaret beskriver By og Byg også planerne for den videre udvikling af instituttet i retning af yderligere at styrke samarbejdet med private og offentlige virksomheder og institutioner. Målet er at By og Byg får en position som hele by-, bolig- og byggesektorens primære videncenter for forskning og innovation.

De indkomne høringssvar vil i de kommende måneder blive behandlet af en tværministeriel arbejdsgruppe som skal komme med en indstilling til regeringen senere på året. Det ventes at arbejdsgruppen også vil inddrage de anbefalinger som regeringens byggeforskningsudvalg, efter et års arbejde, kommer med omkring 1. september. Først derefter vil By og Bygs endelige skæbne blive afklaret.


Lille besparelse med store konsekvenser
By og Byg er det samme som Statens Byggeforskningsinstitut, der af mange måske er bedre kendt under forkortelsen SBI, som instituttet benyttede indtil for få år siden.

By og Bygs formål er at skabe forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Dette sker gennem anvendelsesorienteret og tværfaglig forskning og formidling som udføres i samarbejde med private og offentlige virksomheder og institutioner.

By og Byg har 120 medarbejdere og omsætter årligt for 65 millioner kroner. Heraf kommer 37 millioner fra en basisbevilling på finansloven. Resten tjener instituttet selv.

Danmarks Forskningsråds forslag om at afvikle By og Byg indebærer således at man kan spare 37 millioner kroner, hvilket flere parter i deres høringssvar har karakteriseret som en lille besparelse med store konsekvenser.

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene