UgensErhverv.dk

Status quo i byggeomsætningen i 1. kvartal 2008

Omsætningen i byggeriet er samlet set ikke blevet forværret siden anden halvdel af 2007. Men senere på året forventes en decideret konjunkturnedgang, og dermed også en lavere omsætning

09-05-2008

I første kvartal 2008 omsatte landets byggevirksomheder tilsammen for 50,4 mia. kr. Det er en stigning på 3,5 mia. kr. i forhold til samme kvartal i 2007. Det fremgår af Danmarks Statistiks oversigt over firmaernes køb og salg i marts, der blev offentliggjort i går.

Opgjort i procent er byggeriets omsætning steget med 7,4 % fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008. Denne stigning er i løbende priser, dvs. der er ikke korrigeret for inflation. Byggeomkostningerne er i samme periode steget med ca. 6 % (skøn på baggrund af 2-4. kvartal 2007), dvs. den mængdemæssige omsætningsfremgang er på beskedne ca. 1½%.

- Med en beskeden real omsætningsfremgang på mellem 1 og 2 %, bekræftes tendensen fra 2. halvår 2007 om, at der har fundet en konjunkturvending sted i bygge- og anlægsbranchen. Det er slut med de tocifrede vækstrater, som kendtes fra både 2005, 2006 og 1. halvår 2007, siger Bo Sandberg, økonom i lønmodtagernes Bygge-, Anlægs- og Trækartel (BAT).

- Men omvendt er omsætningssituationen – som den fremgår af Danmarks Statistiks tal - sådan set heller ikke blevet forværret siden 2. halvår 2007. Så indtil videre er der kun tale om en konjunkturmæssig udfladning. Der forventes dog en decideret konjunkturnedgang i 2. halvår 2008 – af den simple grund, at der ikke kommer ordrer ind i samme omfang som de nuværende ordrer færdiggøres, siger BAT-økonomen.

-tibu

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge