UgensErhverv.dk

Sag om synshandicappet arkitekt for Højesteret

Arkitektforbundet og Dansk Blindesamfund kalder ’Torben Olesen-sagen’ for principiel og vil have den for Højesteret

29-04-2008

Må en arbejdsgiver afskedige en medarbejder ved at lægge vægt på personens handicap og ikke lægge vægt på om personen er kompetent og egnet til at udføre sit arbejde?

Det mener Arkitektforbundet og Dansk Blindesamfund ikke, hvorfor de har ansøgt om at få sagen om den synshandicappede arkitekt, Torben Olesen, der blev afskediget af Kulturarvsstyrelsen i 2005, for Højesteret.
Sagen rejser nemlig spørgsmål af principiel karakter om fortolkning af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og har vidtrækkende betydning for både handicapbevægelsen og dansk ansættelsesret.

- Det er meget væsentligt, at vi får afklaret, om landsrettens fortolkning af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet var rigtig. Er den det, er der sket en forringelse i forhold til, hvordan den fortolkes af EF-domstolen, siger landsformand for Dansk Blindesamfund, Jens Bromann.

Han henviser til EF-domstolens dom i Chacón Navas-sagen, der netop afgjorde, at afskedigelse af en medarbejder med et handicap skal være begrundet i, at den ansatte ikke er kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige funktioner i sit arbejde. Sådan tolkede Østre Landsret ikke lov om forbud mod forskelsbehandling.

2-1 i landsretten
Også Arkitektforbundets formand Mette Carstad ser frem til at få prøvet sagen ved Højesteret.

- EU-direktivet lægger stor vægt på arbejdsgivers pligt til at foretage rimelige tilpasninger i forhold til handicappede på arbejdspladsen. Vi mener ikke, at Kulturarvsstyrelsen har opfyldt sin pligt til at træffe rimelige og hensigtsmæssige foranstaltninger for Torben Olesen, siger Mette Carstad.

Torben Olesen-sagen har tidligere været indbragt for Københavns Byret og Østre Landsret. I begge instanser blev Kulturarvsstyrelsen frifundet, dog i Østre Landsret med dommerstemmerne 2-1.

-los

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 10/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge