UgensErhverv.dk

Bygningers varmebehov

Ny beregningsmetode tager højde for ændringerne i Bygningsreglementet.

17-05-2004

For at undgå et unødvendigt højt energiforbrug til rumopvarmning og ventilation stiller Bygningsreglementet krav til bygningers varmeisolering. By og Byg har udgivet en ny anvisning om beregning af bygningers varmebehov, som tager højde for de seneste års ændringer i Bygningsreglementet.

Flere måder
Bygningsreglementets krav til bygningers varmeisolering kan opfyldes på flere måder. F.eks. ved at alle bygningsdele overholder fastsatte krav til varmeisoleringsevnen, de såkaldte U-værdier, samtidig med at bygningens areal af vinduer og døre højst må udgøre 22% af det opvarmede etageareal. Alternativt kan kravene opfyldes ved at overholde Bygningsreglementets fastsatte varmetabsramme eller energiramme.

Over 22%
Både varmetabsrammen og energirammen giver mulighed for at øge vinduesarealet ud over de 22% og alligevel overholde kravene ved at vælge rudetyper eller ydervægge med en bedre isoleringsevne. Derved bliver det muligt at anvende glasfacader eller større vinduespartier i bygningen.

Energirammen angiver det maksimalt tilladte samlede årlige nettovarmebehov til opvarmning og ventilation pr. kvadratmeter opvarmet etageareal. Normalt vil anvendelse af energirammen give den bedste energiøkonomi og den største frihed til udformning af bygningen og valg af bygningsdele.

Beregning af det samlede varmebehov
By og Bygs nye anvisning om beregning af bygningers varmebehov beskriver en metode til at eftervise, at en bygning overholder energirammen ved at beregne bygningens samlede varmebehov. Ved beregningen tages der bl.a. hensyn til solindfald, varmetilskud fra personer og bygningens varmeakkumulerende egenskaber.

I den nye anvisning er der sket en opdatering af den metode, der tidligere er beskrevet i SBI-anvisning 184, idet den nye anvisning tager højde for de senere års ændringer af energibestemmelserne i Bygningsreglementet og de tilsvarende ændringer i Dansk Standard, DS 418. Baggrunden for disse ændringer er bl.a. større fokus på kuldebroer og gulvvarme.

Beregningerne i anvisningen kan enten udføres manuelt eller med pc-programmet: Bygningers varmebehov, Bv98, der ligeledes er opdateret efter ændringerne i BR og DS 418. I anvisningen findes der en række hjælpeskemaer, som gør beregningen lettere.

-tm

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området